-- advertisement --

 สพม.38 เปิดโลกประวัติศาสตร์สุโขทัย

จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์ฯ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงฯ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ให้เยาวชนภาคภูมิใจความเป็นไทย

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” โดยมีนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นประธาน นายเรืองวิทย์ ปรากฏวงษ์ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนศึกษาจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานการจัดงาน

ทั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และสร้างโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ได้สามารถมาศึกษาแหล่งเรียนรู้ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย และใช้แหล่งเรียนรู้ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จึงจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” เมื่อวันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา ณ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

มีการจัดฐานกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ 9 ฐาน ประกอบด้วย ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ สรีดภงส์ สังคโลก เตาทุเรียง, พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและการกำเนิดลายสือไทย, พระมหากษัตริย์กับการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย, ชุมชนดั้งเดิมและการกำเนิดอาณาจักรสุโขทัย, สถาปัตยกรรมเอกลักษณ์ของศิลปะสุโขทัย, วัฒนธรรมประเพณีสมัยสุโขทัย นางนพมาศ, วัดสระศรี unseen สุโขทัย, พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย, ความรุ่งเรืองของอาณาจักรสุโขทัย โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดสุโขทัย 27 โรงเรียนเข้าร่วม

นายอำนวยกล่าวว่า โครงการนี้นับว่าเป็นโครงการที่ดี ในการเปิดโอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียนที่เป็นยุวชนคนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้ ตระหนัก และสำนึกในบุญคุณของบรรพบุรุษและผืนแผ่นดินไทย จะได้มีภาคภูมิใจ รู้รักษาและหวงแหนความเป็นไทย อีกทั้งสามารถเผยแพร่ความเป็นไทย ให้แก่สาธารณชนได้รับทราบอีกด้วย

-- advertisement --