-- advertisement --

 สสวท.จับมือสช.ยกระดับการสอนวิทย์-คณิตรร.เอกชน

นายพรชัย อินทร์ฉาย รองผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้แทน สสวท. เข้าแสดงความยินดีกับนายชลำ อรรถธรรม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

พร้อมกันนี้ ทั้งสองหน่วยงานได้ร่วมกันหารือเพื่อประสานแนวทางการดำเนินงานร่วมกันสร้างมิติใหม่ของการยกระดับการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ในโรงเรียนเอกชนอย่างเป็นระบบ และมุ่งเห็นผลชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้ความร่วมมือกับโครงการต่างๆ ตามแนวทาง สสวท. เช่น การส่งเสริมและพัฒนาห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สะเต็มศึกษา การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. เป็นต้น

-- advertisement --