-- advertisement --

 สสวท.ประกาศผลภาพถ่ายไทม์ไลน์เมืองในฝุ่นพิษ   PM2.5

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ โดยโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก เร่งสร้างความตระหนักถึง ความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและการดูแลรักษาชุมชน เพื่อถนอมรักษ์การอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน สืบเนื่องจากสถานการณ์ “ฝุ่นละออง PM 2.5 ภัยร้ายคุกคามสุขภาพ” โดยเชิญชวนนักเรียน และผู้สนใจส่งภาพถ่ายสภาพอากาศ ณ เวลา 06.00 หรือ 11.00 หรือ 12.00 หรือ 18.00 น. ด้วยการถ่ายภาพ ณ เวลาเดิม สถานที่เดิม อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาติดต่อกัน 5 วัน

ผลปรากฏว่ามีผู้ได้รับรางวัลรวม 8 คน สามารถตรวจ ดูรายชื่อได้ที่เฟซบุ๊คโครงการวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมโลก สสวท. โครงการฯ จะจัดส่งของรางวัลน่ารักไปให้ผู้ได้รับรางวัลต่อไป

-- advertisement --