-- advertisement --

 สอศ.จับมือสจล.ผลิตบัณฑิตอาชีวะคุณภาพ

ดร.พีระพล พูลทวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานลงนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เพื่อร่วมกันผลิตและพัฒนาหลักสูตร รวมถึงการวิจัยเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม และการวิจัยเชิงนโยบายเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาและอบรมวิชาชีพ

ดร.พีระพลกล่าวว่า ได้ร่วมกับ สจล. พัฒนานักเรียน นักศึกษาให้ศึกษาต่อปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบริหารธุรกิจและการจัดการอุตสาหกรรม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของ สอศ.ให้มีคุณวุฒิ ตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และกฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งเตรียมความพร้อมบุคลากรการศึกษาในการขยายโอกาสการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเพิ่มความสามารถทำวิจัยพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสม มีสถานศึกษาสังกัดสอศ.10แห่งร่วมโครงการ

รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สจล.กล่าวว่า มีขอบข่ายความร่วมมือ 4 ประการ คือ จัดหลักสูตรสองปริญญาและปริญญาต่อยอดระดับบัณฑิตศึกษา ความร่วมมือจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตและบัณฑิตศึกษา รวมทั้งความร่วมมือศึกษา ค้นคว้า วิจัย และการบริการทางวิชาการ และอื่นๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

-- advertisement --