-- advertisement --

 สอศ.ดีเดย์ 6-7 มี.ค.เปิดระบบBig data

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กำหนดจัดงาน “มหกรรมอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 6-7 มี.ค.62 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จ.ปทุมธานี เปิดระบบ Big data ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาอย่างเป็นทางการ เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของศูนย์ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา 1 ศูนย์กลาง 6 ศูนย์ภูมิภาค 18 ศูนย์กลุ่มจังหวัด และจังหวัดทุกจังหวัด ให้ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลไปใช้บริหาร พัฒนา และจัดการกำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ การเปิดระบบข้อมูล Big data จะทำให้ทราบถึงความต้องการ รวมถึงแนวโน้มในอนาคตที่ประเทศต้องการกำลังคนที่มีคุณสมบัติอย่างไร โดยเฉพาะในส่วนของอาชีวศึกษา จะได้นำไปสู่การผลิตและพัฒนาบูรณาการจัดการเรียน การสอน และหลักสูตรต่างๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริงของประเทศ ทั้งในวันดังกล่าวยังร่วมกับกรมการจัดหางานซึ่งจะมีสถานประกอบการกว่า 200 แห่ง โดยมีอัตราว่างกว่า 10,000 อัตรา รวมถึงนิทรรศการความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนของอาชีวศึกษา

-- advertisement --