-- advertisement --

 สอศ.ประกาศสถาบันอาชีวะ-นศ.รับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 61

สถานศึกษาระดับอาชีวะ 24 แห่ง ระดับวิชาชีพ 3 แห่ง นักเรียนปวช.32 คน นศ.ปวส.32 คน และระดับวิชาชีพ 1 คน ขณะมี 5 สถาบันอาชีวะที่ได้รับรางวัล 3 ครั้งซ้อนในรอบ 10 ปี

ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่า ในปีการศึกษา2561มีนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้รับรางวัลพระราชทาน แบ่งเป็นนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 32 คน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 32 คน นักศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพ 1 คน สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา 24 แห่ง และสถานศึกษาระดับการศึกษาวิชาชีพ 3 แห่ง ดังนี้

นักเรียนที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งเป็นสถานศึกษา ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 32คน เป็นนักเรียนในสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ 27 คน และภาคเอกชน 5 คนดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสารภี วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพอู่ทองวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน วิทยาลัยสารพัดช่างสกลนคร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี และวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ

สถานศึกษาขนาดกลางได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยเทคนิคสตูล วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคนิคยะลา

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 32 คน เป็นนักศึกษาในสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ 28 คน และ ภาคเอกชน 4 คนดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา และวิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ นักศึกษาวิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิ พิสัย วิทยาลัยการอาชีพปราสาท วิทยาลัยการอาชีพเลิงนกทา วิทยาลัยเทคนิคพังงา วิทยาลัยการอาชีพไชยา และวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา วิทยาลัยเทคนิคตระการพืชผล และวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ 1 คน จากสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ ได้แก่ นักศึกษาจากวิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา แบ่งเป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ 24แห่ง เป็นสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ23แห่ง และสถานศึกษาอาชีวะภาคเอกชน1แห่งดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็ก ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น วิทยาลัยเทคนิคถลาง วิทยาลัยการอาชีพนาทวี วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สถานศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ วิทยาลัยเทคนิคสิชล วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง

สถานศึกษาขนาดใหญ่ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นนทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา วิทยาลัยการอาชีพหนองหานวิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และวิทยาลัยพณิชยการบางนา

สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ 3 แห่ง เป็นสถานศึกษาอาชีวะภาครัฐ2แห่ง และสถานศึกษาอาชีวะเอกชน1แห่ง ได้แก่ โรงเรียนโอเอซิสสปา วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี และวิทยาลัยการอาชีพสังขะ

ทั้งนี้ ยังมีสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษา 3 ครั้งซ้อนในรอบ 10 ปี มี 5 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีการศึกษา 2552, 2556 และ 2561 ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีการศึกษา 2552, 2557 และ 2561 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด และวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานเมื่อปีการศึกษา 2553, 2557 และ 2561 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ และวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี

-- advertisement --