-- advertisement --

 สอศ.เปิดห้องเรียนภาษาเคลื่อนที่  English Mobile Unit เขตEEC

มุ่งพัฒนาทักษะเตรียมความพร้อมใช้งานจริง ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน รุก 3 จว.เศรษฐกิจพิเศษรองรับการพัฒนาประเทศระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.62 พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เป็นประธาน เปิดห้องปฏิบัติการทางภาษาเคลื่อนที่ English Mobile Unit ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ โดยกล่าวว่า โครงการห้องปฏิบัติการทางภาษาเคลื่อนที่สำหรับการ ฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (English Mobile Unit) เป็นหนึ่งในนโยบายด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ และเตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศ และเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ให้ได้มีโอกาสฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการสมัครงาน และออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยเน้นทักษะด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียนในหลักสูตร 30 ชั่วโมง.

อีกทั้งเป็นการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน การสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้ ชุดการเรียนการสอนเดียวกันและได้รับประสบการณ์ตรงจากครูพิเศษ ซึ่งทำงานอยู่ใน สถานประกอบการจริง ในห้องปฏิบัติการทางภาษาเคลื่อนที่ English Mobile Unit จะประกอบไปด้วยชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน 40 ชุด ประจำรถโมบาย English Mobile Unit ซึ่งจะดำเนินการ ในพื้นที่ดังนี้ จังหวัดชลบุรี โดยวิทยาลัยเทคนิคบางแสน จังหวัดระยอง โดยวิทยาลัยเทคนิคระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยวิทยาลัยการอาชีพบางปะกง เบื้องต้นกำหนดกลุ่มผู้เรียน และใช้บริการ จังหวัดละ 500 คน รวมจำนวน 1,500 คน

รมช.ศธ.กล่าวว่า สำหรับการฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (English Mobile Unit) ซึ่งมีความคาดหวัง ที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้น เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตลอดจนผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการและรองรับการพัฒนาประเทศ โดยการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และพัฒนาศักยภาพทางภาษา ของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ของรัฐบาล

-- advertisement --