-- advertisement --

 หมอธี ประชุมทางไกลมอบนโยบาย  ธุรการลดงานครู

เพิ่มคุณภาพผู้เรียน สพม.38 เผยจัดสรรอัตราจ้างครบทุกสถานศึกษาในสังกัดแล้ว

เมื่อวันที่ 7 ธ.ค.61 ที่ห้องประชุมเขาหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ได้ติดตามการมอบนโยบายพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “จนท.ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพผู้เรียน” ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเร้นซ์ โดยมี นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางดำเนินงาน ซึ่งนายอำนวย อภิชาติตรากูล ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 เป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

ทั้งนี้ ก.ศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียนๆ ละ 1 คน เพื่อให้ข้าราชการครูที่ต้องการปฏิบัติงานอื่นซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักในการพัฒนาผู้เรียนได้กลับไปปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก คือจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสม มีความคล่องตัวในการดำเนินงานและข้าราชการครูปฏิบัติสอนได้อย่างเต็มที่

ปัจจุบันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 ได้รับการพิจารณาจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรกิจธุรการโรงเรียนให้สถานศึกษาในสังกัดครบทั้ง 47 แห่งแล้ว โดยภารกิจจะครอบคลุมทุกภารกิจของงานธุรการโรงเรียน ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการ งานพัสดุ งานข้อมูลสารสนเทศ และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ NEW DLTVโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 สนับสนุนวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญแต่ละด้านเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

-- advertisement --