-- advertisement --

 อักษรเอ็ดดูเคชั่นจุดประกายครูไทยสร้างคลาสเรียนรับโลกเปลี่ยน

จัดสัมมนาใหญ่ ระดมนักคิดและกูรูการศึกษาระดับโลก ร่วมแชร์ไอเดีย สร้างแรงบันดาลใจให้ครูไทย

นายตะวัน เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ระบุว่า การมี ICT ในห้องเรียนมาก ๆ ไม่ได้แปลว่าจะดี กระบวนการสอนจะเป็นตัวผลักดัน และ ICT เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้ผลลัพธ์ออกมาดีขึ้น แต่ความรู้เป็นการเชื่อมต่อเข้าหากัน เด็กรุ่นใหม่ต้องมีการเรียนรู้ที่เชื่อมต่อความรู้ต่าง ๆ เข้าถึงกัน ถ้าจัดการทรัพยากรได้ดี ก็จะช่วยให้ผลักดันการเรียนรู้ให้ดีขึ้นได้ ซึ่งบริษัทฯ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ และเอกชน รวมถึงหลายสถานศึกษาชั้นนำของเมืองไทย เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนาวิชาการทางด้านการศึกษาต่อเนื่องมาหลายปี ซึ่งนับว่าเป็นอีกงานที่สามารถระดมนักคิด และผู้นำทางการศึกษาทั้งระดับประเทศ และระดับโลก มาร่วมถ่ายทอดและแบ่งปันประสบการณ์ให้กับครูไทยได้มากที่สุด

นอกจากนี้ โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย 2561 (Thailand’s Education Leader Symposium หรือ TELS 2018) งานภาษาไทย ภาษาชาติ งานวิทยาศาสตร์ งานสังคม ได้รับเกียรติจากเหล่านักคิดทางการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิมากมายอาทิ นายอันเดรียส์ ชไลเชอร์ ผอ.ฝ่ายการศึกษา และทักษะองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD องค์กรที่ริเริ่มโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ หรือ PISA , ศ.ดร. ตัน อุ่น เส็ง ผอ.ศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเด็กสถาบันการศึกษาแห่งชาติ

นอกจากนี้ ทางอักษร เอ็ดดูเคชั่น ยังมีงานสัมมนาวิชาการปฐมวัย และงานคณิตศาสตร์ ในวันที่ 19 -20 ธ.ค.61 โดยได้รับเกียรติจากดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มาร่วมแชร์ประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจส่งถึงครูไทยร่วมสร้างห้องเรียนที่ดีในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก โดยเน้นรูปแบบกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งสร้างปฏิสัมพันธ์กันในห้องเรียนระหว่างครูผู้สอนและนักเรียน ซึ่งเชื่อว่าคุณภาพของผู้เรียนเกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนการสอนที่ดี มีครูผู้สอนทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน ประกอบกับพลังของเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ที่ดี เสริมให้ผู้เรียนมีความพร้อมสำหรับโลกยุคใหม่และต่อยอดจนนำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

-- advertisement --