-- advertisement --

 เลยพิทยาคมทึ่ง เด็กเก่ง-ดีพุ่งเท่าตัว

นายธวัช มูลเมือง ผอ.โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19 เปิดเผยว่า พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นเป็นผลจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพในการรู้จักตนเอง พึ่งตนเองได้ ปรับตนได้เหมาะสม อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งงานแนะแนว ฝ่ายบริหารงานวิชาการของโรงเรียน ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี โดยพิจารณาคัดเลือกนักเรียนดีเด่นประเภทต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดเลือกนักเรียนดีเด่นของโรงเรียนเลยพิทยาคม เพื่อให้ได้นักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและเยาวชนทั่วไป อันจะส่งเสริมให้เกิดการเรียนแบบที่ดี และช่วยลดปัญหาของนักเรียนในด้านพฤติกรรมการเรียนที่ไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ ได้แบ่งความดีเด่นเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทผลการเรียนดีเด่น แยกออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับผลการเรียนดีเยี่ยม 3.75 ถึง 4.00 จำนวน 391 คน และผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.50 ถึง 3.75 จำนวน 503 คน รวม 894 คน ประเภทความประพฤติดีเด่น ห้องเรียนละ 1 คน จำนวน 77 คน ประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ห้องเรียนละ 1 คน จำนวน 77 คน รวมนักเรียนดีเด่นในปีการศึกษา 61 ทั้งสิ้น 1,048 คน ซึ่งมากขึ้นเป็นเท่าตัว มากกว่าทุกปี

-- advertisement --