-- advertisement --

 เอาเรื่องผลงานออกแบบนิพนธ์สุดสร้างสรรค์ ศิลปกรรมฯ มรภ.สงขลา

เป็นเวทีอวดฝีมือ ปล่อยของ สะท้อน-สอดแทรกแนวคิดวิถีชีวิตท้องถิ่น มุ่งผลิตบัณฑิตนักออกแบบตัวจริง

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา (มรภ.สงขลา) กล่าวระหว่างเข้าร่วมนิทรรศการผลงานออกแบบนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ระหว่างวันที่ 1-3เม.ย.62 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ว่า มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจาก นายศักระ กปิลกาญจน์ รองผู้ว่าราชการ จ.สงขลา เป็นประธานพิธีเปิด เพื่อให้นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบมีประสบการณ์นำเสนอผลงานต่อสาธารณชน พร้อมทั้งร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อเสนอแนะมาพัฒนางานสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ดีในอนาคต ซึ่งหลักสูตรออกแบบ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ ให้เป็นนักออกแบบเพื่อรับใช้สังคมและท้องถิ่น

ผศ.ดร.ไชยวุธ โกศล คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา กล่าวว่า การจัดแสดงผลงานออกแบบนิพนธ์ภายใต้ชื่อ “เอาเรื่อง” แบ่งออกเป็น 2 แขนง ได้แก่ แขนงวิชาการออกแบบสื่อ และ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ มี 2 โซน ได้แก่ โซนที่ 1 ผลงานออกแบบนิพนธ์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 34 ผลงาน และ โซนที่ 2 เป็นผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของหลักสูตรออกแบบ ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดแสดงทักษะพื้นฐานด้านออกแบบในแต่ละชั้นปีร่วมกัน นอกจากนั้น ยังมีการเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมการออกแบบและศิลปวัฒนธรรม” โดย นายระพีภัทร สำเร (คำภีร์ อลังการ) ศิษย์เก่าสาขาออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มรภ.สงขลา เจ้าของผลงานออกแบบชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมิสยูนิเวอร์ส 2018

สำหรับตัวอย่างผลงานที่นำมาจัดแสดง อาทิ การออกแบบชุดแจกันเซรามิกผสมเครื่องจักสาน โดย นายอาลีฟ ลาเต๊ะ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากเครื่องมือประมงที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านแถบทะเลสาบสงขลา และได้นำเครื่องจักสานมาผสมเข้าด้วยกัน เพื่อให้สะท้อนถึงอาชีพและกลิ่นไอของความเป็นชาวประมงพื้นบ้านที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การออกแบบชุดทำงานจากผ้าบาติก โดย น.ส.หนึ่งหทัย กระมล ด้วยแนวคิดสีสันแห่งฤดูกาลที่ข้ามผ่านแต่ละช่วงเวลา ทำให้สีของใบไม้เปลี่ยนตามฤดู ทำให้เกิดใบไม้สีแดง สีเขียว สีเหลืองซ้อนทับกันทั้งยามที่อยู่บนต้นและยามร่วงหล่นลงบนพื้นดินลักษณะการทับซ้อนทำให้เห็นเป็นมิติของแสงเงาที่น่าสนใจและน่าค้นหา สร้างความสดใสให้แก่ผู้สวมใส่และสามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

ผลงาน “เพราะเราเข้าใจ” การออกแบบโมชั่นกราฟิกเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ STOP BULLY LGBTQโดย น.ส.ณัฐธยาน์ จีนต่างเมือง เพื่อเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ในการทำความเข้าใจรูปแบบความหลากหลายทางเพศในปัจจุบัน หยุดรังแก หยุดทำร้ายร่างกายเเละจิตใจ โดยนำเสนอข้อมูลในรูปแบบโมชั่นกราฟิก เพื่อนำไปเผยแพร่ในโลกออนไลน์ให้กระจายการรับรู้ที่กว้างขวาง สร้างความเข้าใจเเละการยอมรับในตัวตนของทุกคน

ผลงานหนังสือสำหรับเด็กของ น.ส.สกาวเดือน จันตะเฆ่ ซึ่งออกแบบหนังสือส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สำหรับเด็กอายุ 4-6 ปี เรื่อง “2 สหายตะลุยสวนสัตว์ไทย” โดยนำเอาสัตว์ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มาเล่าเรื่องในหนังสือให้เด็กได้รู้จัก มีรูปแบบ Pop up เพื่อให้เด็กเล่นสนุกกับการอ่านหนังสือ มีลิงและยักษ์เป็นสื่อความสนุก

-- advertisement --