-- advertisement --

2 รางวัล  มทร.สุวรรณภูมิ  ต้นแบบสถาบันพี่เลี้ยงรร.เล็ก

ผศ.ว่าที่ร.อ.ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ กล่าวว่า มทร.สุวรรณภูมิได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาสเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน โดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก-โรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่ายคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งผลการดำเนินโครงการได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการแบบอย่างเข้ารับรางวัล 2 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างศูนย์เกษตรอินทรีย์เพื่อโรงเรียนและชุมชน โดยรร.บ้านคลองพระพิมล และโครงการพัฒนาการสอนภาษาและวัฒนธรรมแบบชุมชนมีส่วนร่วม (จีน-ญี่ปุ่น) โดยรร.วัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์)

ผศ.ว่าที่ร.อ.ดร.ธนูกล่าวว่า การดำเนินงานของสถาบันพี่เลี้ยงโรงเรียนในรอบปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการดำเนินโครงการ รวมเป็นเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่-เกียรติบัตร

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ผลักดันสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และชุมชน ที่มีความพร้อมทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

-- advertisement --