-- advertisement --

3 วิทยาลัยอาชีวะจับมือเยอรมนี

พาร์ทเนอร์สคูล 5 ปีด้านโรงแรม-โลจิสติกส์-ช่างอุตสาหกรรม

นายวณิชย์ อ่วมศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ.มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) แสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา กับประเทศในทวีปเอเชีย และยุโรปที่จัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีคุณภาพนั้น พบว่าประเทศเยอรมนี มีการจัดการอาชีวศึกษาที่ร่วมมือกับ สอศ.มาอย่างยาวนานเกินกว่า 10 ปี โดยล่าสุดสถานศึกษาสังกัด สอศ. 3 แห่ง ได้เดินทางไปหารือร่วมกับสถานศึกษาอาชีวศึกษาของเยอรมนี ที่รัฐบาเดิน-เวิร์ทแทมเบิร์ก และได้ลงนามความร่วมมือกันในรูปแบบพาร์ทเนอร์สคูลระยะเวลา 5 ปี

สำหรับวิทยาลัยทั้ง 3 แห่งประกอบด้วย วิทยาลัยอาชีวศึกษา (วอศ.) เสาวภา จับมือพัฒนาด้านอาหารและการโรงแรม กับ Mildred-Scheel-Schule Vocational School, วิทยาลัยพาณิชยการบึงพระพิษณุโลก จับมือพัฒนาด้านพาณิชย์และโลจิสติกส์ กับ Friedrich-List-Schule Commercial School และวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จับมือพัฒนาด้านช่างอุตสาหกรรมกับ Philipp-Matthaus-Hahn-Schule Technical vocational School โดยทางเยอรมนี จะจัดส่งครูประเภทวิชาละ 2-3 คน มาถ่ายทอดองค์ความรู้และรับองค์ความรู้จากครูไทย ตลอดจนวางแผนการทำงานร่วมกันอีกครั้งในเดือน พ.ย.นี้

“ประเทศเยอรมนี ได้ประกาศโมเดล Industry 4.0 พร้อมคัดเลือกสถานศึกษาอาชีวศึกษา 15 แห่งเข้าร่วมใน Industry 4.0 จึงถือเป็นโอกาสดีที่เราจะจับมือพัฒนาอาชีวศึกษาร่วมกับเขา ซึ่งจากการศึกษาพบว่าแนวทาง Industry 4.0 เน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาครูผู้สอนให้สอดรับกับ Industry 4.0 ก่อน ดังนั้นเราจะนำแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาครู เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนที่พลิกรูปโฉมอาชีวศึกษาของไทย โดยแนวคิดขณะนี้คือการพัฒนาสถานศึกษาเฉพาะทางให้เป็น vocational 4.0 รองรับการผลิตกำลังคนตามความต้องการของประเทศตามโมเดล Thailand 4.0 ต่อไป”นายวณิชย์ กล่าว

-- advertisement --