-- advertisement --

4 ปี พลิกโฉม มรส.เรียนรู้จากท้องถิ่น-แก้ปัญหาชาติ

“ณรงค์” มั่นใจ ม.ราชภัฏสุราฎร์ จะเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์สังคมและตอบโจทย์ประเทศ

ผศ.ดร.ณรงค์ พุทธิชีวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.) เปิดเผยเกี่ยวกับนโยบายและวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยในอีก 4ปีข้างหน้า มรส.จะพลิกโฉมใหม่ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้จะต้องไม่ถูกจำกัดอยู่แค่ในห้องเรียน แต่นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากสถานประกอบการและจากชุมชนท้องถิ่น ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย สถานประกอบการและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะสถานประกอบการ ซึ่งไม่ควรเป็นเพียงผู้รับผลผลิตเท่านั้น แต่ควรเป็นผู้ร่วมสอนและร่วมประเมินผู้เรียนด้วย

“ที่ผ่านมาเรามักพูดกันว่าสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจ 4 ประการ คือ ผลิตบัณฑิต ผลิตงานวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การที่มหาวิทยาลัยยึดติดอยู่กับพันธกิจดังกล่าวทำให้กรอบความคิดคับแคบลง และพลาดโอกาสที่จะช่วยแก้ปัญหาของประเทศไปอย่างน่าเสียดาย”

ผศ.ดร.ณรงค์ กล่าวและว่า มหาวิทยาลัยควรมีหน้าที่ในการตอบโจทย์ประเทศ เอาปัญหาของชาติมาขึงแล้วมีบทบาทสำคัญในการร่วมแก้ไข ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความเท่าเทียมและทั่วถึง ปัญหาเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ประเด็นประชาธิปไตย สถาบันอุดมศึกษาต้องขยายบทบาทของตนให้มากขึ้น ไม่ใช่แค่ทำเพียงเพื่อตอบโจทย์ 4 พันธกิจเท่านั้น ซึ่ง มรส.โฉมใหม่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่น ตอบโจทย์สังคมและตอบโจทย์ประเทศได้ด้วย

-- advertisement --