-- advertisement --

4 เด็กเก่งไทยบินแข่งชีววิทยาโอลิมปิกฮังการี

ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผอ.สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ แจ้งว่า สสวท.ได้จัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่30 ระหว่างวันที่ 14 – 21 กรกฎาคม 2562 ณ เมืองเซเกด สาธารณรัฐฮังการี โดยผู้แทนประเทศไทยประกอบด้วย

นายกฤติน เวณุนันทน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
นายภูมิพัฒน์ เลาหวิโรจน์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
นางสาวอภิษฎา สมใจ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
นางสาวอสึขิ มัทสึซาว่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม

คณะอาจารย์ร่วมทีมประกอบด้วย ศ.ดร.ศุภจิตรา ชัชวาลย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าทีม ผศ.ดร.นพดล กิตนะ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองหัวหน้าทีม รศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวบูชา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยหัวหน้าทีม รศ.ดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีมรศ.ดร.ฉัตรชัย กัลยาณปพน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และนายจักรพรรดิ สุวรรณกูฏ สสวท. ผู้จัดการทีม

-- advertisement --