-- advertisement --

40ล.สร้างพิพิธภัณฑ์บัว ธัญบุรี

แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ครบวงจร

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ทุ่มงบประมาณจำนวน 40 ล้านบาท เพื่อใช้ในการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์บัว ราชมงคลธัญบุรีขึ้น ซึ่งแต่เดิมพิพิธภัณฑ์บัวแห่งนี้เน้นเฉพาะเรื่องการขยายสายพันธุ์ แต่อาคารพิพิธภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้นจะเป็นหน่วยงานที่รวบรวมองค์ความรู้ เกี่ยวกับบัวทั้งหมด รวมถึงเป็นสถานที่จัดฝึกอบรม สัมมนา เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชนและผู้สนใจ และในอนาคตเตรียมที่จะจัดประชุมวิชาการเกี่ยวกับบัวระดับชาติและนานาชาติด้วย

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ มทร.ธัญบุรี ยังมุ่งหวังที่จะให้พิพิธภัณฑ์บัวแห่งนี้ เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญของ จ.ปทุมธานีด้วย โดยภายในพิพิธภัณฑ์ฯ จะถูกแบ่งออกเป็นห้องประชุมสัมมนา บอร์ดวิชาการเกี่ยวกับบัว ศูนย์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์บัวทั้งหมด เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้ทางวิชาการเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการดูดอกบัวจริงในบ่อของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้สามารถรวบรวมและขยายสายพันธุ์บัว มากกว่า 1,400 สายพันธุ์ โดยคาดว่าพิพิธภัณฑ์บัวนี้จะก่อสร้างเสร็จปลายปี 2560

-- advertisement --