-- advertisement --

วันนี้ (2 ธันวาคม 2565) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2565 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ ตัวแทนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คณะครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

งาน ม.อ.วิชาการ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ใน 5 วิทยาเขตที่ตั้ง ได้แก่ วิทยาเขตหาดใหญ่ ปัตตานี ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี และ วิทยาเขตตรัง โดยวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนทราบ ให้สังคมได้มีความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยมากขึ้น และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้ารับการแนะแนวการศึกษาต่อการเตรียมตัวสอบ และการสมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนให้มีความแน่นแฟ้นใกล้ชิดกันมากขึ้น รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ วิทยาการ ศาสตร์องค์ความรู้ทางด้านวิชาการต่าง ๆ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีต่อสังคม

สำหรับงาน ม.อ.วิชาการ วิทยาเขตตรัง ประจำปี 2565 เป็นการจัดแบบ Onsite และแบบ Online มีแนวคิดในการจัดงาน คือ “นวัตกรรม เพื่อพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษเพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนในการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย หัวข้อเคลียร์ชัดเส้นทาง TCAS และเทคนิคตะลุยข้อสอบ TGAT English 2566 การอบรมให้ความรู้ด้านสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลและการเงิน การประกวดแข่งขันทักษะด้านการขับร้อง การเต้น การกล่าวสุนทรพจน์ การพูดภาษาอังกฤษและการออกแบบ รวมทั้งนิทรรศการให้ความรู้ด้านบัญชีและสารสนเทศ และกิจกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (U2T for BCG) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา ในเขตภาคใต้ตอนล่าง นักวิชาการ และประชาชนผู้สนใจ โดยสามารถรับชมกิจกรรมภายในงานได้ Facebook Fanpage : Prince of Songkla University, Trang Campus

-- advertisement --