-- advertisement --

กฟผ. จัดโครงการ “กล้าดี” ปีที่ 8 ภายใต้แนวคิด BCG กล้าดี เพื่อชุมชน

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล้าดี ประจำปี 2566 โดยมีนายสมศักย์ ปรางทอง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารด้านการใช้ไฟฟ้าและกิจการสังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล ศึกษาธิการจังหวัดน่าน คุณสำรวย ผัดผล รองประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน รักษาการแทนประธานมูลนิธิฮักเมืองน่าน และผู้แทนสถาบันการศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการ“กล้าดี” ครั้งที่ 8 ภายใต้แนวคิดการดำเนินงาน “BCG กล้าดีเพื่อชุมชน” ในรอบ 30 ทีมรอบแรก โดยมีระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 10 ทีม และระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน 20 ทีม กฟผ. ได้ร่วมกับมูลนิธิฮักเมืองน่านและหน่วยงานพันธมิตร ในการพัฒนา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมของเมืองน่านอย่างยั่งยืน ทั้งในฐานะของเมืองยุทธศาสตร์ทั้งด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ ควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของประเทศ โดยทุกการสนับสนุนมีเป้าหมายก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่ป่าต้นน้ำ จึงได้มีแนวคิดสร้างความยั่งยืนให้กับป่าน่านด้วยการ “ปลูกต้นไม้ในใจเด็ก” และพัฒนาต่อยอดมาเป็น “โครงการกล้าดี” ที่สนับสนุนให้ “เด็กคิด เด็กทำ เด็กพูด” ซึ่งได้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 8 ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา เยาวชนในจังหวัดน่านได้ให้ความสนใจส่งข้อเสนอแนวคิด การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมในโครงการกล้าดีเป็นจำนวนกว่า 800 คน ครอบคลุมกลุ่ม เยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาพิเศษ ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปีจากชุมชน สำหรับปีที่ 8 นี้ ภายใต้ธีมการดำเนินงาน “BCG กล้าดีเพื่อชุมชน” มีโรงเรียนระดับ ประถมศึกษาจำนวน 7 ทีม และระดับมัธยมศึกษาจำนวน 21 ทีม รวม 140 คน ที่ได้ผ่านการ พิจารณากลั่นกรองในรอบแรก ได้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการในวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2566 นี้และจะมีการพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศพร้อมมอบทุนสนับสนุนการศึกษาในเดือน ธันวาคม 2566 ต่อไป/บุญยงค์ สดสอาด/ทีมข่าวสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

-- advertisement --