-- advertisement --

โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี-ชุมพร ร่วมกับสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีและวิทยาเขตภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน  “中国文化体验营” ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ในระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2566  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีนของนักเรียนและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร และสร้างเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน รวมถึงเรียนรู้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากเจ้าของภาษา

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 34 คน ได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการชงชา การห่อเกี๊ยวจีน การทำขนมไหว้พระจันทร์ การรำไทเก็ก  การทำหน้ากากและการเขียนพู่กันจีน นอกจากนี้คณะวิทยากรได้ติวและจำลองการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาจีน (HSK)
เรื่อง: ยุพยง ใจกว้าง
ภาพ: งานโสตทัศนศึกษา ส.ธ.๒

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --