-- advertisement --

ลำปาง-นายก อบจ.ลำปาง เปิดงานกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “การแข่งขันทักษะวิชาการ” ครั้งที่ 71 อ.แจ้ห่ม

เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2566 ที่ จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ หอประชุมภัทรคุณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน “การแข่งขันทักษะวิชาการ” ครั้งที่ 71 โดยมี นายสกล ไชยธงรัตน์ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายชาญ จูดคง นายอำเภอแจ้ห่ม ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง นายธนาวุธ เป็งขวัญ ส.อบจ.ลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 1 นายพงษ์พันธ์ กุญชร ส.อบจ.ลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต 2 ผอ.โรงเรียนในสังกัด หัวหน้าส่วนราชการ ครู นักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้นักเรียนได้แสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการวิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี – นาฎศิลป์ ศิลปะการแสดงและสิ่งประดิษฐ์ ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปางเขต 3 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เข้าแข่งขันระดับภาค การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 92 โรงเรียน 1 สาขา มีกิจกรรมการแข่งขัน ทั้งหมด 191 รายการ ระหว่างวันที่ 16-18 และ 22-23 ก.ย.2566 นี้

ทั้งนี้ อบจ.ลำปาง ได้ให้การสนันสนุนงบประมาณในการดำเนินงานฯ ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน จังหวัดลำปาง จำนวน 500,000 บาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 จึงได้ดำเนินการจัดงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน “การแข่งขันทักษะวิชาการ” ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นเวที่ให้ครู นักเรียน ได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองอย่างอิสระและสร้างสรรค์ ทั้งทางด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รวมทั้งการใช้กิจกรรมเป็นสื่อ เพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการสร้างภูมิคุ้มกันต้านภัยยาเสพติด.

วินัย/ลำปาง รายงาน

-- advertisement --