-- advertisement --

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำทีมโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน และนายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำทีมผู้บริหารสถานศึกษา  ในสังกัด แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก สามัคคี ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา สังกัด สพฐ. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ สนาม เอส เอส อารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำทีมโดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นายมานพ คงเสนา นายแสน กังประโคน และนายอรรถพล ชาติรัมย์ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำทีมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ แข่งขันกีฬาสัมพันธ์ ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๑ ณ สนาม เอส เอส อารีนา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความรัก สามัคคี ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังเป็นการส่งเสริม ให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้ออกกำลังกาย ทำให้มีสุขภาพพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง อันจะส่งผลให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพ ส่งผลต่อการพัฒนาผู้เรียนต่อไปในอนาคต (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)

  • About
  • Latest Posts

suwaree charernram

Latest posts by suwaree charernram (see all)

  • กีฬาสัมพันธ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ VS สพป.นครราชสีมา เขต ๑ – 4 พฤศจิกายน 2023
  • ประเมินความพร้อมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ อปท. – 3 พฤศจิกายน 2023
  • พิธีเปิดอาคารเรียน “อาคารมัธยม” โรงเรียนบ้านหนองทะลอก – 3 พฤศจิกายน 2023
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --