-- advertisement --

สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จัดการประชุมสัญจร ผู้บริหารพบเพื่อนครู

๒๐ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จัดการประชุมสัญจร ผู้บริหารพบเพื่อนครู ในหัวข้อบรรยายดังต่อไปนี้

ผู้บรรยาย ตำแหน่ง เรื่อง
นางกฤติยา โพธิ์เสนา ผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน
นายศกลวัฒน์ กองสมบัติ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ผู้บริหารและครูยุคใหม่
ดร.พร้อมบุญ รักษ์สุระ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
ดร.สายฝน สวัสเอื้อ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต ๒ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ
เพื่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
กลุ่มนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลการจัดการศึกษา
การยกระดับคุณภาพการศึกษา
NT RT ONET AL LL Cd.
  • About
  • Latest Posts

Latest posts by นายศุภวิชญ์ สุขสถิตย์ (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --