-- advertisement --

วันที่ 13 ธันวาคม 2566 นางพรทิพย์  นุกูลกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 5 /2566 เพื่อแจ้งข้อราชการ มอบนโยบาย แผนงาน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 นำสู่การปฏิบัติในระดับสถานศึกษา ภายใต้สโลแกน “จับมือไว้…แล้วไปด้วยกัน” โดยก่อนประชุมได้มีการมอบเกียรติบัตรการดำเนินงานการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (STUDENT SUPPORT SYSTEM) ปีการศึกษา 2565  และเกียรติบัตรการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ประจาปีการศึกษา 2566 และได้ มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)  สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยในการประชุมได้เน้นย้ำให้ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสำคัญในการดำเนินการบริหารจัดการตามนโยบาย จุดเน้น และนโยบายเร่งด่วน (QUICK POLICY) ของ สพฐ. นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป  ณ โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by เรวดี จุลรอด (see all)

  • สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา มอบนโยบายขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ 2567 – 13 ธันวาคม 2023
  • สภานักเรียนโรงเรียนกะปงพิทยาคม สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง จัดโครงการ ก.พ.แรลลี่ ท่องเที่ยวการกุศล – 12 ธันวาคม 2023
  • สพม.พังงาภูเก็ต ระนอง ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ปีการศึกษา 2567 – 8 ธันวาคม 2023
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --