-- advertisement --

สพม.เชียงใหม่ ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมฟ้าห่มปก โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้นจำนวน 54 คน

โอกาสนี้ นางสาวภัทรภร จิตประจง ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าประชุมฯ ก่อนดำเนินการประชุมฯ โรงเรียนในสหวิทยาเขตกลุ่มอ่างขาง ประกอบด้วย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม ได้นำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ผ่านวีดิทัศน์ อาทิ ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ฯลฯ

ต่อจากนั้น ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานในพิธีดำเนินการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการ สัญจร เพื่อชี้แจงแนวนโยบายและแนวทางการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ด้านความปลอดภัย ด้านโอกาส ด้านคุณภาพ ด้านประสิทธิภาพ ทั้งนี้ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ได้ชี้แจงข้อราชการ ตามระเบียบวาระการประชุม

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ในครั้งนี้

  • About
  • Latest Posts

supaporn

Latest posts by supaporn (see all)

  • ผอ.สพม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนไชยปราการ – 26 ธันวาคม 2023
  • สพม.เชียงใหม่ ประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร – 26 ธันวาคม 2023
  • ผอ.สพม.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจราชการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม – 26 ธันวาคม 2023
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --