-- advertisement --

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้อำนวยการสถานศึกษา สัญจร โดยในวันที่สองเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่ 5 สหวิทยาเขตกลุ่มดอย และสะท้อนคิดจากประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ณ เมืองเหนือรีสอร์ท อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กตปน.สพม.เชียงใหม่ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ข้อคิดและประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ให้สถานศึกษาประสบผลสำเร็จส่งผลให้เกิดคุณภาพกับผู้เรียน

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการประชุมสัมมนาเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา สัญจร ในครั้งนี้

  • About
  • Latest Posts

supaporn

Latest posts by supaporn (see all)

  • สพม.เชียงใหม่ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามบริบทเชิงพื้นที่ 5 สหวิทยาเขตกลุ่มดอย – 28 ธันวาคม 2023
  • สพม.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ – 28 ธันวาคม 2023
  • ผอ.สพม.เชียงใหม่ ตรวจราชการโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม – 28 ธันวาคม 2023
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --