-- advertisement --

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อร่วมกันพิจารณาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย การประเมินวิทยฐานะ     ในระบบ DPA การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูฯ กำหนดสัดส่วนตำแหน่งว่าง พร้อมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นำโดย นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด ประธานคณะกรรมการฯ เพื่อร่วมกันพิจารณาการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย , การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอมีวิทยฐานะในระบบ DPA , ผลการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์ ว ๙/๒๕๖๔ , การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา ๓๘ ค. (๒) , การย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีพิเศษ) , การกำหนดสัดส่วนจำนวนตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา , การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมรตรา ๓๘ ค. (๒) พร้อมหารือข้อราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อนุกรรมการและเลขานุการ ได้นำเสนอข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบ และ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

  • About
  • Latest Posts

suwaree charernram

Latest posts by suwaree charernram (see all)

  • การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ – 9 มกราคม 2024
  • สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมวางแผนชั้นเรียน – 9 มกราคม 2024
  • ร่วมกิจกรรม วันคล้ายประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา – 8 มกราคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --