-- advertisement --

วันที่ 12 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้มอบหมายให้ นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา (สบน.) สพฐ. ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านม่วงฮี สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โรงเรียนบ้านห่องชัน โรงเรียนบ้านนางาม และโรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง สพป.อุบลราชธานี เขต 4 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถานศึกษาที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน และไม่มีผู้อำนวยการสถานศึกษา เนื่องจากติดเงื่อนไขมาตรการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐของคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.)

.

นายภูธร (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับแนวทางยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำของสถานศึกษานำร่องขนาดเล็กในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา รวมทั้งความเป็นไปได้ในแนวทางการคัดเลือกแต่งตั้งบุคคลที่จะมาทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นกลไกสำคัญ ทั้งการมีส่วนร่วมดำเนินการ สนับสนุนส่งเสริม และกำกับดูแลคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามที่คาดหวัง หากดำเนินการได้ประสบผลสำเร็จจะถอดบทเรียนและขยายผลไปยังสถานศึกษาขนาดเล็กที่ประสบสภาพปัญหาลักษณะเดียวกันต่อไป

  • About
  • Latest Posts

นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์

Latest posts by นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ (see all)

  • เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” มอบ ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. “ภูธร” ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางยกระดับคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำสถานศึกษานำร่องขนาดเล็กในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี – 12 มกราคม 2024
  • สพฐ. รวมใจช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ – 12 มกราคม 2024
  • เลขาธิการ กพฐ. สั่งสอบกรณีอาหารเด็กนักเรียน ให้กินข้าวเปล่า-ไข่ต้ม ย้ำเด็กต้องกินอิ่ม ครบ 5 หมู่ สร้างพัฒนาการสมวัย – 12 มกราคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --