-- advertisement --

เสมา 1 พร้อม สพฐ. เยี่ยมโรงเรียนจังหวัดชุมพร-ระนอง เน้นย้ำ “เรียนดี มีความสุข” เร่งลดภาระครู สร้างสถานศึกษาปลอดภัย

วันที่ 22 มกราคม 2567 พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 (ครม.สัญจร) ณ สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชุมพรและจังหวัดระนอง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลปะทิว และโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) จังหวัดระนอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารระดับสูงทุกองค์กรของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้ด้วย และมีผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองให้การต้อนรับ

.

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลปะทิว จังหวัดชุมพร ว่า จากการรายงานผลการดำเนินงานนำนโยบาย เรียนดี มีความสุข สู่การปฏิบัติของโรงเรียน ถือว่ามีผลการดำเนินงานที่ดี เน้นสร้างการเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา Anywhere Anytime ผ่านสื่อการเรียนที่ครูผลิตขึ้น (OBEC Content Center) ส่งเสริมการเรียนเพื่อการมีงานทำ ผ่านโครงงานและกิจกรรมในรูปแบบการเรียนด้วยการปฏิบัติจริง (Active Learning) 

.

“ขอชื่นชมโรงเรียน ที่สามารถจัดการศึกษารองรับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้เป็นอย่างดี และมีความพร้อมที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ แก่โรงเรียนอื่น ๆ ต่อไป โดยขอให้นำแนวทางการทำงาน จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน ไปใช้ในการทำงาน โดยอะไรที่ทำได้ในระดับพื้นที่ ก็ขอให้ทำทันที เพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชน ในส่วนของความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยเฉพาะจากกระแสการเข้าเวรของครูตามที่เป็นข่าว ซึ่งผมและผู้บริหารทุกคน มีความห่วงใยความปลอดภัยของครูและบุคลากรทุกคน ซึ่งส่วนหนึ่งที่จะทำได้คือให้ทุกภาคส่วนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลโรงเรียนในชุมชน ในรูปแบบของ บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) โดยได้มอบศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประสานผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไม่ว่าจะเป็น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครหมู่บ้าน และชุมชน ในการช่วยสอดส่องและสร้างความอุ่นใจ พร้อมเฝ้าระวังเหตุและภัยต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงเรียน” รมว.ศธ. กล่าว 

.

.

ด้านว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า “จากการร่วมคณะ รมว. ศธ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานนำนโยบาย เรียนดี มีความสุข พบว่าเขตพื้นที่และโรงเรียนดำเนินงานตามนโยบายได้อย่างเข้มแข็ง ที่โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ที่ให้ความสำคัญกับการแนะแนวการเรียนและเป้าหมายชีวิต จัดให้มีครูแนะแนวและฝึกทักษะอาชีพตามความสนใจในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น โรงพยาบาล, สาธารณสุข, ไปรษณีย์ ฯลฯ มีการพัฒนาสื่อการสอน online แบบ Hybride Education ที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา (Anytime Anywhere) นอกจากนี้ ในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง มีเจตนารมณ์ชัดเจนที่จะพัฒนา “ลูกเมืองนอง อ่านเขียน เรียนดี มีความสุข” ตรงตามนโยบายของ รมว. ศธ. และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ เช่นโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 97 (บ้านบางบอน) นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยบูรณาการกับกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ประวัติศาสตร์  กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน บ่มเพาะนักเรียนให้รักและภาคภูมิใจในท้องถิ่น” 

.

.

“จากการติดตาม รมว.ศธ. ในวันนี้ ชัดเจนว่าการจัดการศึกษา เรียนดี มีความสุข จะเกิดขึ้นในโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องถิ่นและคนชุมชน เช่น หลายกิจกรรมเกิดขึ้นได้เพราะมีปราชญ์ชาวบ้านร่วมเป็นครูและใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น หรือประเด็นความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ รมว.ศธ. เน้นย้ำ ว่าต้องขอพลังจากหน่วยงานปกครองในพื้นที่และผู้นำชุมชน ช่วยจัดเวรยามดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน จึงขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนที่ร่วมด้วยช่วยกันดูแลโรงเรียน ให้ลูกๆนักเรียนของเราได้เรียนดี มีความสุข อย่างปลอดภัย” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขอบคุณภาพ : สพป.ชุมพร1/สพป.ระนอง/สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร

  • About
  • Latest Posts

นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์

Latest posts by นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --