-- advertisement --

เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” ร่วมพัฒนาผู้นำเขตพื้นที่ยุคใหม่ OBEC ONE TEAM เน้นย้ำ สพฐ. “องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข”

วันที่ 23 มกราคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหาร สพฐ. ยุคใหม่ นโยบายและจุดเน้น สพฐ. “องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข”” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา สพฐ. OBEC ONE TEAM (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อให้ความรู้และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารการศึกษา แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 140 คน และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 247 คน รวมทั้งสิ้น 387 คน

.

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา กล่าวในการบรรยายว่า ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นอย่างมาก พวกเราในฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ถือเป็นกลไกขับเคลื่อนหลักของภาคการศึกษาที่จะต้องร่วมกันสร้างทัศนคติและการทำงานรูปแบบใหม่ และปรับมุมมองในการทำงานให้ทันสมัย เพื่อก้าวไปสู่แนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ขอให้ทุกคนได้พัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน และมีความก้าวหน้าแก่ทางราชการ มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาและการเรียนรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน เป็นต้นแบบของผู้บริหารการศึกษาได้อย่างสง่างาม

.

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงนโยบายและจุดเน้น สพฐ. ประจำปี 2567-2568 ที่ต้องนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจริง ใน 10 ข้อ ได้แก่ การปลูกฝังความรักในสถาบันและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง ศีลธรรม และประชาธิปไตย การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลาย การส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิถีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ การเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา การเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นภารกิจหลักที่ สพฐ. ให้ความสำคัญ โดยการขับเคลื่อนจะสัมฤทธิผลได้นั้น ต้องอาศัยความตั้งใจจริงของผู้บริหารเขตพื้นที่ ในการประสานร่วมกับทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ สถานศึกษา ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่น มีความเข้าใจ รับรู้รับทราบ ดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน จนประสบความสำเร็จในที่สุด

.

“ขอให้ผู้บริหารเขตพื้นที่ทุกคน ที่เข้ารับการพัฒนาในครั้งนี้ ได้พัฒนาตนเอง มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ และความเป็นผู้นำสำหรับตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารสูงสุด อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกมิติ เพื่อให้องค์กรของเราเป็น “สพฐ. องค์กรคุณภาพ สร้างคนดี มีความสุข” โดยแท้จริง” เลขาธิการ กพฐ.

  • About
  • Latest Posts

นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์

Latest posts by นายบวรศักดิ์ สาลีฉันท์ (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --