-- advertisement --

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายภูริพัฒน์ บุญมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้คณะกรรมการทุกท่านสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการในระดับศูนย์สอบ คือ ตัวแทนศูนย์สอบ และคณะกรรมการในระดับสนามสอบ คือ หัวหน้าสนามสอบ และกรรมการกลาง (สนามสอบละ 1 คน) รวมสนามสอบละ 2 คน ซึ่งในปีนี้ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้จัดสนามสอบในระดับชั้น ป.6 จำนวน 19 สนามสอบ และชั้น ม.3 จำนวน 8 สนามสอบ โดยมีนางสาวศุภรัตน์ อินทรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา Review รายละเอียดของสนามสอบของศูนย์สอบ สพป.สฏ.2 และแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ และนางสาวธันยวีร์ ศรีสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ แจ้งการบริหารจัดการสนามสอบ บทบาทหน้าที่และวิธีการทำงานของคณะกรรมการระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)

  • สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ติวเข้มการจัดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2566 ของศูนย์สอบในสังกัด – 2 กุมภาพันธ์ 2024
  • สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามเก็บข้อมูล Site Visit และนิเทศเพื่อพัฒนาการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนบ้านควนรา สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 – 1 กุมภาพันธ์ 2024
  • สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามเก็บข้อมูล Site Visit และนิเทศเพื่อพัฒนาการใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) โรงเรียนวัดน้ำรอบ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 – 1 กุมภาพันธ์ 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --