-- advertisement --

1. ระเบียบ และประกาศสำหรับการให้กู้ยืมปีการศึกษา 2567 … คลิก 

2. คู่มือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567   

3. คู่มือการดำเนินงานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System 

   สำหรับปีการศึกษา 2567

– คู่มือการบริหารจัดการสิทธิ์ของผู้ใช้งานในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาแบบดิจิทัล Digital Student Loan Fund System (DSL) ของสถานศึกษา Version 3  

– คู่มือสำหรับสถานศึกษา Version 3 

– คู่มือสำหรับผู้กู้ยืมเงิน Version 3  

– คู่มือระบบตัวแทน Version 3

– คู่มือการคืนเงินสถานศึกษา (e-Audit) 

– คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สำหรับผู้กู้ยืมเงิน Version 1.0  …คลิก

– คู่มือผู้กู้ยืมเงินเบิกเงินกู้ยืมเกินกว่าจำนวนปีที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สำหรับสถานศึกษา Version 1.0  …คลิก

– คลิปวิดีโอแนะนำการใช้งานระบบ DSL ของสถานศึกษา …คลิก

คู่มืออื่นๆ   

– การยื่นคำขอกู้ยืมเงิน ระบุข้อมูลผู้ปกครองที่มีสัญชาติไทย/ไม่ใช่สัญชาติไทย สำหรับผู้กู้ยืมเงิน …คลิก

– การกำหนดหลักสูตรเดียวกันจำนวนภาคเรียนไม่เท่ากัน และหลักสูตรพิเศษ …คลิก

– การปรับปรุงข้อมูลหลักสูตรกลาง …คลิก

– การเบิกเงินข้ามภาคเรียน หรือข้ามปีการศึกษาสำหรับผู้กู้ยืมเงิน (ระดับอุดมศึกษา) …คลิก

4. เรื่องที่กองทุนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ

–  การให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา 4 ลักษณะ … คลิก

–  กำหนดการให้กู้ยืม ปีการศึกษา 2567 …คลิก

–  แนวปฏิบัติเรื่อง การโอนเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาให้กับสถานศึกษา และการโอนเงินค่าครองชีพ

   ให้ผู้กู้ยืมเงิน … คลิก  

–  รายชื่อสถานศึกษาที่เข้าร่วมการดำเนินงานกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สามารถดำเนินการให้กู้ยืมเงินแทนกองทุน

   ในปีการศึกษา 2567

–  การจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2567

–  แนวปฏิบัติการจัดทำสัญญากู้ยืมเงินและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม (ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

   และค่าครองชีพ) ทั้ง 4 ลักษณะ สำหรับปีการศึกษา 2567

–  การคืนเงินสถานศึกษา ปี 2567  

–  รายชื่อสถานศึกษาที่ส่งเอกสารการกู้ยืมปีการศึกษา 2567 ผิดที่ 

–    แจ้งการส่งข้อมูลและส่งคืนเงิน (e-Audit) ผ่านระบบ DSL ปีการศึกษา 2567 …คลิก    

5. รายชื่อสถานศึกษา ที่ยังมิได้ นำส่งสัญญากู้ยืมเงินกองทุน กยศ …คลิก  

6. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2567

   ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา   

   ระดับอุดมศึกษา 


ช่องทางติดต่อสื่อสารสำหรับสถานศึกษา

บริการตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการให้กู้ยืม

*  โทรศัพท์  รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกู้ยืมที่ดูแลสถานศึกษา

-- advertisement --