-- advertisement --

ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อติดตามการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ณ โรงเรียนบ้าน      บุตาวงษ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวนรมน มูลไธสง นักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษา ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา เพื่อติดตามการจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ในการควบคุมคุณภาพปริมาณอาหาร ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วน ณ โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล  ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

  • About
  • Latest Posts

suwaree charernram

Latest posts by suwaree charernram (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --