-- advertisement --

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) มอบหมายให้ นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการทบทวนคู่มือและจัดทำแผนขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายกมล เสาวภาคสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ในนามคณะทำงานและผู้ประสานงาน ได้รับมอบหมายจาก นายนิรุตต์ เข็มเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กล่าวต้อนรับ นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์อ่อง รองผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุทชัยพฤกษ์ โรงแรม 111 รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดชัยนาท

นายธีร์ ภวังคนันท์ กล่าวว่า เนื่องจากสภาพสังคมปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งความล้ำสมัยของเทคโนโลยีการสื่อสาร การหล่อหลอมความคิด ความเชื่อของกลุ่มคนทำให้ต้องใช้วิจารณญาณในการตั้งรับกับกระแสสังคมยุคใหม่ ส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนต้องมีการปรับตัวรู้เท่าทัน เพื่อดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ เช่น การปรับตัว อารมณ์และจิตใจ สุขภาพ ความรุนแรง เกม ยาเสพติด เพศ และอื่น ๆ ดังนั้น การเสริมทักษะให้นักเรียนให้มีความรู้ในการป้องกันภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โดยเฉพาะภัยสื่อสังคม ภัยยาเสพติด ภัยบุคคล และสาธารณภัย จึงเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรู้เท่าทันปัญหา และการปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข

“ด้วยความสำคัญดังกล่าวข้างต้น สพฐ. จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. และว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการ กพฐ. ที่มีความห่วงใยสวัสดิภาพของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการทบทวนคู่มือและจัดทำแผนขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในวันนี้เป็นการกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างรอบด้าน ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม เท่าทันสถานการณ์ในปัจจุบัน” รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าว

  • About
  • Latest Posts

นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

Latest posts by นางสาวฐิติมา ชาลีกุล (see all)

  • สพฐ. ประชุมทบทวนคู่มือและจัดทำแผนขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เดินหน้าความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน – 16 กุมภาพันธ์ 2024
  • ผู้บริหาร สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการ PISA แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2567 เดินหน้ายกระดับผลประเมิน PISA 2025 – 16 กุมภาพันธ์ 2024
  • “เสมา 2” ฝากครู-ผู้บริหาร ผนึกกำลังอัพเกรดการศึกษาชาติ ภายใต้นโยบาย “เรียนดี มีความสุข” พร้อม เลขาฯ กพฐ. “ธนุ” ร่วมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงานประชุมใหญ่สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2566 – 15 กุมภาพันธ์ 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --