-- advertisement --

สพป.ตรัง เขต 2 ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) ครั้งที่ 1/2567

นางพันธนันท์ นิลพัฒน์ ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สถานีแก้หนี้ครู) โดยมีนางอัมพิกา อักษรสว่าง รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายชัยยุทธ สมบูรณ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ตรัง เขต 2 นายนิวัติ สุขไชยะ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ นางจำเรียง ทองสุข ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมอันดามัน 1 สพป.ตรัง เขต 2 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567  
 
ที่ประชุมได้แจ้งการขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีแก้หนี้สินครู สพป.ตรัง เขต 2 ซึ่งจากที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดรับลงทะเบียนผ่านโปรแกรมออนไลน์ ระบบแก้หนี้ สพฐ. (debt obec) ในรอบที่ 1 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ถึง 5 มกราคม 2567 มีข้าราชการครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 21 คน โดยแยกเป็นกลุ่มสีแดง ที่ถูกฟ้องทุกกรณี จำนวน 3 คน กลุ่มสีแดงที่ไม่ถูกฟ้อง จำนวน 13 คน และกลุ่มสีเหลือง จำนวน 5 คน
 
เมื่อวันที่ 13 – 19 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา สพป.ตรัง เขต 2 ได้มีการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้เชิญผู้ที่ลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตามกลุ่มสี มาพูดคุยตรวจสอบข้อมูลและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นข้อมูลในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน และในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ สพป.ตรัง เขต 2 กำหนดจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตรัง ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ผู้แทนสำนักงานตำรวจ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย อัยการคุ้มครองสิทธิประจำจังหวัด เพื่อร่วมกันบูรณาการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป  
 
ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายลดภาระครูและบุคลากรทางการศึกษา ในเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ให้ความสำคัญการที่ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้กำหนดให้เรื่องดังกล่าว เป็นนโยบายเร่งด่วน
  • About
  • Latest Posts

นางสาวบุณรดา กะเดช

Latest posts by นางสาวบุณรดา กะเดช (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --