-- advertisement --

วันที่ 4  มีนาคม  2567  นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต  1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาเรียนรวม และการปฏิบัติที่ถูกต้องของการทำงานร่วมกันของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ(สศศ.)ในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนในบทบาทของแต่ละส่วนงาน  และการนำนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ลงสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมร่วมกัน  ผ่านการประชุมทางไกล  Video  Conference  (Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ

  • About
  • Latest Posts

ศิริรัตน์ หาญเวช

Latest posts by ศิริรัตน์ หาญเวช (see all)

  • สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจ เรื่องการจัดการศึกษาเรียนรวมฯ – 4 มีนาคม 2024
  • สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผล การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ – 4 มีนาคม 2024
  • กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิทุกจันทร์สพป.ชัยภูมิ เขต 1  – 4 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --