-- advertisement --

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ และทีมศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยโปรแกรม PISA – Style Online Testing

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางสำเริง ถาวรทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะความฉลาดรู้ของผู้เรียนด้วยระบบข้อสอบออนไลน์ PISA – Style Online Testing ให้กับผู้ดูแลระบบระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

  • About
  • Latest Posts

สุกัญญา หมั่นจิตร์

Latest posts by สุกัญญา หมั่นจิตร์ (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --