-- advertisement --

ระหว่างวันที่ 4 – 6 มีนาคม 2567 นายสยามรัฐ  กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวกัญญาพัชร  พงษ์ดี รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นางธนพินท์  พวงทอง รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 นายนิพันธ์  จันทร์กิเสน รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมลงพื้นที่โรงเรียนประกอบด้วย 1.โรงเรียนบ้านโพซอ และโรงเรียนสาขา 2.โรงเรียนบ้านจอซิเดอเหนือ และโรงเรียนสาขา 3.โรงเรียนเพียงหลวง 11ฯ (สล่าเจียงตอง) และ 4.โรงเรียนบ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย พร้อมให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน เพื่อการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ติดตามแก้ไขปัญหาการดำเนินการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแนะนำและเน้นย้ำการดำเนินการตามนโยบายของ สพฐ. และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยเฉพาะในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ คุณภาพอาหารกลางวันของนักเรียนให้ครบตามหลักโภชนาการ และการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับบริบท  รวมถึงการแสดงถึงความห้วงใยในการเดินทางไปในพื้นที่ของบุคลากรโดยขอให้ใช้ความระมัดระวังเนื่องจากมีความยากลำบากมาก

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by นายราชันย์ ติ๊บจ๊ะ (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --