-- advertisement --

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศและส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนรุ่นที่ 21 กลับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวให้โอวาท สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กล่าวอนุโมทนาเจริญพร และผู้บริหารของศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ กล่าวรายงาน โดยมีครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน รุ่นที่ 21 จำนวน 867 คน 525 โรงเรียน เข้าร่วม ณ โรงแรม TK. Palace Hotel กรุงเทพมหานคร

สำหรับโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน เป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ตามกรอบความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเรียนการสอนภาษาจีน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมถึงนักเรียนในสังกัด ศธ. เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเป็นรายวิชาเพิ่มเติม ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) และพัฒนาความรู้ด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียนในสังกัด ศธ. อีกทั้งเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาของประเทศไทย และหน่วยงานการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการลงนามในกรอบความร่วมมือฯ ในปี พ.ศ. 2565 และมีแนวทางการดำเนินงาน 8 เรื่อง ได้แก่ 1.การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาจีน 2.การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน 3.การฝึกอบรมครูสอนภาษาจีนชาวไทย 4.การจัดส่งครูสอนภาษาจีนในรูปแบบที่หลากหลาย 5.การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน “สะพานสู่ภาษาจีน” 6.โครงการจีนศึกษาแบบใหม่ 7.การส่งเสริมและขยายระบบการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และ 8.การรับรองคุณภาพครูสอนภาษาจีนนานาชาติ

ทั้งนี้ ศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนให้มาช่วยสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 825 คน ในสถานศึกษา 498 แห่งทั่วประเทศ ประกอบด้วย สังกัด สพฐ. จำนวน 383 คน 296 โรงเรียน สังกัด สช. จำนวน 382 คน 151 โรงเรียน และสังกัด สอศ. จำนวน 60 คน 51 โรงเรียน โดยครูอาสาสมัครฯ ที่เสร็จสิ้นภารกิจการสอนอย่างสมบูรณ์ทั้งหมด 867 คน จะเดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ต่อไป

  • About
  • Latest Posts

นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

Latest posts by นางสาวฐิติมา ชาลีกุล (see all)

  • เลขาธิการ กพฐ. ร่วมงานปัจฉิมนิเทศและส่งครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน รุ่นที่ 21 กลับสาธารณรัฐประชาชนจีน – 15 มีนาคม 2024
  • สพฐ. ร่วมทีม ศธ. เดินหน้าตามนโยบายรัฐบาล แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทั้งระบบ – 15 มีนาคม 2024
  • สพฐ. เดินหน้าขับเคลื่อน โครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ สร้างโอกาสให้นักเรียนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ – 15 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --