-- advertisement --

ผู้บริหาร สพฐ. ครบทีม ร่วมสัมมนาผู้บริหารองค์กรหลัก ศธ. นำทัพโดย เสมา 1 “เพิ่มพูน” ปลุกพลังการทำงาน เสริมสร้าง Mindset เปิดโลกทัศน์ใหม่ “We are the One” ครอบครัว ศธ.

วันที่ 16 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นางเกศทิพย์ ศุภวานิช, นายพัฒนะ พัฒนทวีดล, นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง, นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมโครงการสัมมนานักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงทุกองค์กรหลัก/ในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมบอลรูม ชั้น 2 สนามช้างอารีนา โรงแรมอมารี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รมว.ศธ. กล่าวในพิธีเปิดตอนหนึ่งว่า ถือเป็นครั้งแรกของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรหลัก/ในกำกับ ร่วมเปิดโลกทัศน์ในการสัมมนาครั้งนี้ ซึ่งสิ่งที่คาดหวังจากการสัมมนาครั้งนี้ คือ 1) อยาก transform แนวคิด/การทำงาน เพื่อให้ผู้บริหาร ศธ. ช่วยกันเปิดโลกทัศน์ เปิดมุมมองโลกให้กว้างขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโลกการศึกษา หรือโลกแห่งความร่วมมือกับเอกชน ที่จะร่วมตอบสนองต่อภาคการผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ 2) ปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน 3) ให้คิดนอกกรอบการทำงาน ซึ่งได้เชิญผู้บริหารจากภาคเอกชนเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 4) สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นกับผู้บริหาร ให้เป็น “We are the One” เราเป็นหนึ่งเดียว ไม่ว่าจะมาจากแท่งไหน แต่วันนี้เราคือครอบครัวเดียวกัน คือ “ครอบครัวกระทรวงศึกษาธิการ” 5) เป็นการเตรียมประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมในเดือนสิงหาคม 2567 6) อยากให้กระทรวงศึกษาธิการมี DNA ในภาพของกระทรวง อัตลักษณ์ การกำหนดวัฒนธรรมองค์กรจะเป็นอย่างไร ต้องหา DNA ของกระทรวงร่วมกันให้เจอ และ 7) อยากให้ร่วมกันขับเคลื่อนกระทรวงไปในทิศทางที่ถูกต้อง กว้างขึ้น

“ทั้งนี้ ภายหลังจากการสัมมนา ฝากให้ผู้บริหารนำแนวคิด ประโยชน์ที่ได้รับ ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดแรงขับในการทำงานร่วมกันทั้งกระทรวง อย่าเป็นน้ำเต็มแก้ว แต่พยายามทำตัวเป็นน้ำครึ่งแก้ว เพื่อสามารถเติมเต็มได้ตลอดเวลา และอย่าลืมทำงานให้ “ถูกต้อง รวดเร็ว ประโยชน์ ประหยัด” “ทำดี ทำได้ ทำทันที” ร่วมกันพิจารณาหาจุดที่เราขาด และช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกัน” รมว.ศธ. กล่าว

ทางด้าน รมช.ศธ. กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้เป็นความอบอุ่น และยินดีที่ผู้บริหาร ศธ. มาพูดคุยกัน แลกเปลี่ยนความคิด ซึ่งจะช่วยเพิ่มความผูกพันกันมากขึ้น ฝากให้นำความผูกพันที่เราช่วยกันสร้างในวันนี้ กลับไปทำงานร่วมกันต่อไป และเชื่อมั่นว่าต่อไปการเรียนรู้ตามอัธยาศัยจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ครูจะเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้มากขึ้น มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการศึกษามากขึ้น ซึ่งผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือในความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัด ศธ. กล่าวถึงการจัดโครงการในครั้งนึ้ว่า เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรในกำกับ สามารถขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา กำหนดทิศทางแนวทางการทำงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน มีการบูรณาการและสร้างภาคีเครือข่ายทางการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทางการทำงาน “จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรในกำกับ รวมทั้งสิ้น 75 คน กำหนดจัดโครงการฯ ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2567 ณ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกำหนดกิจกรรม อาทิ การเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของภาคเอกชน การเสริมสร้าง Mindset สำหรับนักบริหาร การเสริมสร้างความรู้เพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นองค์กรดิจิทัลของกระทรวงศึกษาธิการ (MoE Digital Transformation) รวมถึงศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนของหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิผู้มากความรู้และประสบการณ์สำหรับนักบริหารมาร่วมเสวนา แบ่งปันความรู้ด้วย

อีกทั้งในวันที่ 23-26 สิงหาคม 2567 กระทรวงศึกษาธิการ จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ครั้งที่ 13 เพื่อหารือเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในกรอบอาเซียน อาเซียนบวกสาม และอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาภายใต้หัวข้อ “พลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัล” (Transforming Education in the Digital Era) ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่กลุ่มผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานในกำกับ จะได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน การแก้ไขปัญหา และเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ ที่กระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมฯ ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล/ภาพ : ประชาสัมพันธ์ สป.ศธ. และ สร.ศธ.

  • About
  • Latest Posts

นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

Latest posts by นางสาวฐิติมา ชาลีกุล (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --