-- advertisement --

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อแจ้งข้อราชการสำคัญ การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสพป.เชียงใหม่ เขต 1 พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน QUICK WIN นำสู่การปฏิบัติ ในการนี้ ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร อดีตเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก เรื่องการสร้างพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา และในโอกาสนี้ ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร์ และมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนวิชาคณิตศาสตร์ โดยมี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr.ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ

  • About
  • Latest Posts

Patcharee Singhanoi

Latest posts by Patcharee Singhanoi (see all)

  • ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Quick Win – 18 มีนาคม 2024
  • ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการให้คำปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ตำแหน่ง ผอ.สพท.Cluster 15 ระยะเวลา 1 ปี – 11 มีนาคม 2024
  • สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ให้การต้อนรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้คณะศึกษาดูงานจาก สพป.แพร่ เขต 2 – 8 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --