-- advertisement --

วันที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1) มอบหมายให้ นางหทัยรัตน์ ชาญศรี รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน โรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1

สพป.เชียงใหม่ เขต 1 โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้สถานศึกษาพอเพียงด้านการศึกษาในสังกัดได้รับการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถพัฒนาเป็นนวัตกรรมทางการบริหารจัดการ มีการแลกเปลี่ยน เผยแพร่การดำเนินงานที่เป็นระบบ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ในการส่งเสริมให้สถานศึกษาพอเพียงในสังกัด ได้นำองค์ความรู้จากโครงการ ไปขยายผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนเกิดกระบวนการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นำไปใช้กับผู้เรียน นำไปสู่การปฏิบัติที่สามารถตอบสนองความต้องการของสถานศึกษาอย่างยั่งยืน  มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 45 คน จากสถานศึกษาพอเพียงในสังกัด 19 โรงเรียน ได้รับความอนุเคราะห์จาก นางสาวไข่แก้ว ปวงคำคง อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.ลำปาง ซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญ มีความรู้ความสามารถด้านการส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมล้านเงิน สพป.เชียงใหม่ เขต 1

Cr. ภาพ : นายณัฐวัฒน์ กันธิยะ

  • About
  • Latest Posts

Patcharee Singhanoi

Latest posts by Patcharee Singhanoi (see all)

  • สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ส่งเสริมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน – 20 มีนาคม 2024
  • โรงเรียนทาเหนือวิทยา สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 1 จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (Open House) – 20 มีนาคม 2024
  • ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด พร้อมขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน Quick Win – 18 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --