-- advertisement --

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1    เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนเครือข่ายโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที 5 ภาคเรียนที่ 1 โดยศูนย์โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ ดำเนินการจัดอบรมโรงเรียนเครือข่าย เพื่อขยายผลการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน สามารถนำแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน 10 โรงเรียน และครูเข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2567 พร้อมนี้ได้ตรวจเยี่ยมการเข้าค่ายของนักเรียนชั้นปฐมวัย ณ ห้องมัลติมีเดีย โรงเรียนอนุบาลดารณีท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by อุมาพร คงสนิท (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --