-- advertisement --

นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ “Open House ๒๐๒๔” และพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มอบหมายให้ นายแสน กังประโคน รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการ “Open House ๒๐๒๔” และพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู   ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนตระหนักเห็นความสำคัญของการศึกษา พร้อมรายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วงงานต้นสังกัด และสาธารณชนทราบ และเพื่อประชาสัมพันธ์สถานศึกษาให้เป็นที่รู้จัก ผู้จบหลักสูตรภาคบังคับ ดังนี้ ยุวบัณฑิต (บัณฑิตน้อย) จำนวน ๑๒ คน และประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาภาคบังคับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวน ๖ คน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลชุมเห็ด ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดีฯ

  • About
  • Latest Posts

suwaree charernram

Latest posts by suwaree charernram (see all)

  • กิจกรรม Open House ๒๐๒๔ และพิธีมอบประกาศนียบัตร – 22 มีนาคม 2024
  • งาน “มหกรรมทางวิชาการ ร่วมสืบสานผลิตภัณฑ์ชุมชน”ครั้งที่ ๘ – 22 มีนาคม 2024
  • สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสา พอ.สว. – 22 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --