-- advertisement --

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมควร รัชตวิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1 ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1 กลุ่มโรงเรียนสามกระทาย , กลุ่มโรงเรียนดอนยายหนู , กลุ่มโรงเรียนกุยบุรี และกลุ่มโรงเรียนหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร (see all)

  • สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1 กลุ่มโรงเรียนสามกระทาย , กลุ่มโรงเรียนดอนยายหนู , กลุ่มโรงเรียนกุยบุรี และกลุ่มโรงเรียนหาดขาม – 25 มีนาคม 2024
  • สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1 กลุ่มโรงเรียนปราณบุรี และกลุ่มโรงเรียนตะนาวศรี – 22 มีนาคม 2024
  • สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้รูปแบบแบบฝึกทักษะออนไลน์ ระยะที่ 1 – 22 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --