-- advertisement --

ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รับการให้คำปรึกษา/แนะนำ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันจันทร์ ที่ 11 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567เวลา 09.00 น คณะกรรมการประเมิน (Coaching Team) นำโดย นายอนุกูล ศรีสมบัติ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ประธานกรรมการ,นายเรืองยศ ปันศิริ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 กรรมการ,นางสรัญญา บุดดา ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กรรมการและเลขานุการและนางสาวพรรณี จันทร์แก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ผู้ช่วยเลขานุการ ลงพื้นที่ ให้คำปรึกษา/แนะนำ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา ตำแหน่งผอ.สพท. เขตตรวจราชการที่ 15 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 /2567 ในรอบ 6 เดือนแรก ผู้เข้ารับการประเมินประกอบด้วย ดร.จันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วม ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ,นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และนายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผอ.สพม.แม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมสามหมอก ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +ธีรธิดา พรหมมาแบน ,สุวิมล บรรพตสูงล้ำ รายงาน

  • About
  • Latest Posts

ธีรธิดา พรหมมาแบน

Latest posts by ธีรธิดา พรหมมาแบน (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --