-- advertisement --

วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 นายสมควร รัชตวิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวจารุวรรณ ปัจจุ้ย นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา , นางปุณณภัสสร์ สุขเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , ว่าที่ร้อยตรีกฤษดา หาญเม่ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ , นางสาวสกุณา เรืองทิพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนหัวหินเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาษา และทักษะสากล เพื่อดำเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนในศูนย์การเรียนฯ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์การเรียนหัวหิน เพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาษา และทักษะสากล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร (see all)

  • สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนหัวหินเพื่อพัฒนาศักยภาพมนุษย์ ภาษา และทักษะสากล – 27 มีนาคม 2024
  • สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินด้านผลงานและด้านความสามารถในการนิเทศของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 – 27 มีนาคม 2024
  • สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ครั้งที่ 1 กลุ่มโรงเรียนศิลาลอย , กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่เก่า – ศาลาลัย , กลุ่มโรงเรียนไร่ใหม่ และกลุ่มโรงเรียนสามร้อยยอด – 26 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --