-- advertisement --

กิจกรรมวันวิชาการสานสัมพันธ์ ศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2566

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.20 น. นายสมควร รัชตวิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธาน พิธีเปิดกิจกรรมวันวิชาการสานสัมพันธ์ ศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2566 วัตถุประสงค์เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2566 แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดให้มีการแสดงผลงานวิชาการของนักเรียน มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2566 แต่ละรายวิชา 55 คะแนนขึ้นไป และมอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนบ้านเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --