-- advertisement --

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นำโดยนายพัฒนพงษ์ ซาชิโย รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 พร้อมด้วยนางภัชรี เพชรไกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร คณะผู้บริหารโรงเรียน และบุคลากรในสำนักงาน ได้เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการบริหารแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายสมใจ ผิวสา รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ในการนี้ นายศุภศิษฏ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำเสนอการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการบริหารจัดการ ได้แก่ ระบบ Smart Area , Smart School, ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) , ระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน (PRS) , และการพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน ณ ห้องประชุมภูมิภักดี สพป.ชัยภูมิ เขต 3

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by ศิริพร โนนดอน (see all)

  • สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดคำนวณด้วยเวทคณิต – 29 มีนาคม 2024
  • สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกับธนาคารออมสินหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. – 29 มีนาคม 2024
  • สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับผลการประเมินจากโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(PISA) กลุ่มผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ – 29 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --