-- advertisement --

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. นางสาวรุ่งกานต์ สืบสุทธา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธาน พิธีทำบุญเปิดอาคารบ้านพักครู (หยาดฝน) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. ก่อสร้างบ้านพักครูแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการนี้มี นางสาวสุนทร แช่เตียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) กตปน.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 นายประสาน ปะติเพนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดขาม , นายสัมฤทธิ์ แป้นทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบน คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) , นางสุภรดา  วรรณพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังก์พง (รัฐราษฎร์บำรุง) มิตรภาพที่158 , ว่าที่ร.ต.หญิงอัชฌาวดี ตันเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวนุ่นนภา  เหล่าเจริญ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ร่วมพิธี ณ อาคารบ้านพักครู (หยาดฝน) โรงเรียนบ้านรวมไทย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร (see all)

  • พิธีทำบุญเปิดอาคารบ้านพักครู (หยาดฝน) โรงเรียนบ้านรวมไทย สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 – 31 มีนาคม 2024
  • สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ.2567 – 30 มีนาคม 2024
  • กิจกรรมวันวิชาการสานสัมพันธ์ ศิษย์-ลูก ประจำปีการศึกษา 2566 – 29 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --