-- advertisement --

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗  ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ นายเจนภพ ชัยวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ มอบหมายให้ นางบูลยาวี ถิรคุณธนเศรษฐ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ นำผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการประมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐(PMQA ๔.๐) และตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผ่านช่องทางระบบ Zoom Meeting ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)  ได้จัดประชุมระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๖๗

  • About
  • Latest Posts

กฤตยากร วิชาเดช

Latest posts by กฤตยากร วิชาเดช (see all)

  • สพป.เลย เขต ๒ เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐ – 25 เมษายน 2024
  • สพป.เลย เขต ๒ ประชุมเตรียมการประเมินITA Online – 25 เมษายน 2024
  • สพป.เลย เขต ๒ ร่วมประชุมรับนโยบายเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๗ – 24 เมษายน 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --